Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Algemene informatie

Let op!
Vanaf 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking en wordt de Flora- en faunawet ingetrokken. De Flora- en faunawet gaat op in de Wet natuurbescherming.

In de soortendatabase worden op dit moment voor de dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming de meest relevante artikelen vermeld: de handeling die ten aanzien van deze soorten verboden zijn.

De uitzonderingen - ontheffingen en vrijstellingen - die gelden voor deze verboden zullen later worden later toegevoegd. In de Wet natuurbescherming zijn deze uitzonderingen in hoofdzaak te vinden in de artikelen die volgen op voornoemde artikelen bevattende de verboden.

Inleiding
Deze database bevat beknopte informatie over de formele status van soorten die in Nederland in het wild voorkomen of voor zouden kunnen komen. Staat de soort in een bijlage van de Habitatrichtlijn? Is de soort beschermd onder de Flora- en faunawet? Is er een vrijstelling onder de Flora- en faunawet op de soort van toepassing? Is de soort een rodelijstsoort? Op zulke vragen krijgt u antwoorden.

Tevens bevat de database beknopte biologische informatie over soorten. Wat is de officiële naam van de soort? Plant de soort zich in Nederland voort? Hoe zeldzaam is de soort? Gaat de soort achteruit? Ook op zulke vragen krijgt u antwoorden.  Voor Natura 2000-soorten is er aanvullende ecologische informatie.

Voor Natura 2000-soorten waarvoor gebieden zijn aangewezen of waarvoor een Ff-wet-ontheffing i.v.m. ruimtelijke ingrepen nodig is, bevat de database ook nog nuttige beheerinformatie. Ook is via de database nuttige informatie beschikbaar over soorten die overlast of landbouwschade kunnen veroorzaken.

U kunt via meerdere ingangen zoeken:

  1. via "zoeken op soort" kunt u een bepaalde soortnaam invullen (b.v. koolmees) of een soortgroep selecteren (b.v. vogels);
  2. via  "zoeken op wetgeving en beleid" kunt u bepaalde regelgeving selecteren (b.v. Flora- en faunawet) of een beleidsonderdeel (b.v. de doelsoorten);
  3. via "zoeken op nuttige informatie" kunt u groepen soorten selecteren waarover in de database nuttige informatie beschikbaar is in verband met Natura 2000, overlast of landbouwschade.
  4. via "uitgebreid zoeken" kunt u met meerdere zoeksleutels tegelijk werken.

De database bevat vaak meerdere namen voor een-en-dezelfde soort. Dat komt omdat naast de soort ook vaak zogeheten ondersoorten worden onderscheiden. En, omdat niet alleen de soortnaam wordt vermeld die momenteel door Nederlandse biologen wordt gehanteerd, maar ook de soortnaam zoals die in een overheidspublicatie staat vermeld.

De database is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en zal daarnaast nog verder worden ontwikkeld. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Zie ook